Zasady prawne dotyczące funkcjonowania praw pacjentów w myśl nowelizacji ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

Szkolenia medycyna-prawo

Zasady prawne dotyczące funkcjonowania praw pacjentów w myśl nowelizacji ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

Program szkolenia

1. Wprowadzanie do problematyki praw pacjentów i prawnych obowiązków podmiotów realizujących świadczenia medyczne

 • Prawa pacjenta, geneza i zakres
 • Zasady udostępniania dokumentacji medycznej, dokumentacja po śmierci pacjenta
 • Obowiązki podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych związane z prawami pacjenta
 • Kompetencje i zakres działania Rzecznika Praw Pacjenta
 • Postępowanie w sprawach praktyk naruszających zbiorowe prawa pacjentów
 • Zasady i tryb ustalania odszkodowania i zadośćuczynienia w przypadku zdarzeń medycznych

2. Interpretacja kwestii prawa pacjenta do świadczeń zdrowotnych

3. Prawo pacjenta do informacji medycznej. Rezygnacja z prawa informowania

4. Prawo pacjenta do tajemnicy informacji z nim związanych. Tajemnica lekarska

5. Prawo pacjenta do wyrażenia zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych. Koncepcja tzw. świadomej zgody

6. Przegląd i interpretacja praw podmiotowych pacjenta

 • Prawo do poszanowania intymności i godności pacjenta
 • Prawo pacjenta do dokumentacji medycznej
 • Prawo pacjenta do zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza
 • Prawo pacjenta do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego
 • Prawo pacjenta do opieki duszpasterskiej
 • Prawo pacjenta do przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie

7. Funkcja i zadania Rzecznika Praw Pacjenta

8. Postępowanie w sprawach praktyk naruszających zbiorowe prawa pacjentów

9. Kwestie odszkodowawcze w przypadku naruszenia praw pacjenta

 • Zasady i tryb ustalania odszkodowania i zadośćuczynienia w przypadku zdarzeń medycznych
 • Nowelizacja ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
 • Kary pieniężne za tzw. zdarzenie medyczne powodujące szkodę osobową

Szkolenie wewnętrzne

Ten temat możemy zrealizować również w postaci szkolenia wewnętrznego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailowy:

Newsletter


NOWY